Tiếng Việt English Japanese Chinese

15/07/2017 - 9:26 AMCông ty TNHH kế toán kiểm toán Việt Nam 28610 Lượt xem

1. Ngày 21tháng 06năm 2017 Tổng cục thuếban hành Công văn số 20170621日税务总局签发2688/TCT-CS号公文,指导对于扩展投资项目的企业所得税,具体如下:

   On June21, 2017, the General Department of Taxation issued Dispatch No.1636 / TCT-KK and 1637 / TCT-KK guiding the VAT policy for goods and services purchased on deferred or installment payments , accordingly:

Đối với trường hợp Công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn; trong Giấy chứng nhận đầu tư có quy định ưu đãi đối với hoạt động thương mại nhưng có ràng buộc về công suất của hoạt động thương mại; Công ty không điều chỉnh tăng vốn, không đầu tư thêm tài sản, không mở rộng quy mô kinh doanh thương mại nhưng hàng hóa kinh doanh thương mại vượt quy mô đã đăng ký thì đề nghị Cục thuế làm việc với Ban quản lý các Khu công nghiệp để có ý kiến về việc kinh doanh thương mại vượt quy mô trên giấy chứng nhận là đầu tư mở rộng hay thuộc dự án đầu tư ban đầu, trên cơ sở đó xác định ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp.

对于公司可享受地方上优惠的企业所得税,在投资证书上规定贸易活动的优惠但是如公司不调整增资、不增加资产、不扩展贸易经营规模但是贸易经营超过所登记的规模之情况,申请税务局与工业区管理委员会重新考虑超过投资证书所登记的规模之贸易经营为扩展投资还是属于最初投资项目,在此基础上重新审核符合企业所得税优惠政策。

In circumstance that the Company is entitled preferential Enterprise Income Tax due to satisfaction of the area preferential condition; in Investment License having preferential regulation for trading activity but binding in capacity of such trading activity; Company has no the capital increase adjustment, no more asset investment, no business trading scale extension but the trading goods exceeding registered scale then Company requires the Tax Bureau to work with the Management Board of Industrial Zones to give ideas about the trading exceed in Investment License is investment extension or belong to initial investment project, on that basis to identify preferential Enterprise Income tax properly.

2. Ngày 26tháng 06năm 2017 Tổng cục thuếban hành Công văn số 2809/TCT-CS hướng dẫn về trường hợp không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định. Theo đó:

2017年06月26日税务总局签发2688/TCT-CS hướng dẫn về thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng. Theo đó:

2809/TCT-CS号公文,指导按规定不能享受投资地方的企业所得税优惠:

On June21, 2017, the General Department of Taxation issued Dispatch No. 1636 / TCT-KK and 1637 / TCT-KK guiding the VAT policy for goods and services purchased on deferred or installment payments , accordingly:

Trường hợp, Công ty đăng ký thành lập doanh nghiệp tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, nhưng thực tế các hoạt động giao dịch mua bán đều được thực hiện ngoài địa bàn đăng ký thành lập doanh nghiệp. Công ty không thường xuyên có hoạt động kinh doanh tại địa bàn đăng ký thành lập doanh nghiệp như: Văn phòng làm việc không thường xuyên mở cửa, không có bộ máy làm việc, không có kho hàng thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định.

若公司在政府规定的特困区上注册成立企业,但是实际上买卖交易活动都在其地方外实现,公司在所注册企业的地方上不经常发生经营活动如:办公室不经常开门、没有工作机构、没有仓库,公司之经营活动收入按规定不能享受投资地方的企业所得税优惠

In circumstance that Company registered to establish enterprise in the specially difficult area in accordance with the Government, however, in fact trading transaction activities are implemented outside the area where registered to establish the enterprise as: Working office regularly closes, having no working machinery, having no warehouse then income from the Company’s businesscan not entitled tax preference.

HÓA ĐƠN/发票/INVOICES

1. Ngày 22tháng 06năm 2017 Tổng cục thuếban hành Công văn số 2721/TCT-CS hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại. Theo đó:

2017年06月22日税务总局签发2721/TCT-CS号公文,指导卖货、提供服务使用增值税发票时采取回扣形式:

On June22, 2017, the General Department of Taxation issued Dispatch No. 1636 / TCT-KK and 1637 / TCT-KK guiding the VAT policy for goods and services purchased on deferred or installment payments , accordingly:

Trường hợp Công ty TNHH Apple Việt Nam bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại thì Công ty phải lập hóa đơn theo hướng dẫn tại khoản 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Trường hợp Công ty đề nghị chỉ lập hóa đơn điều chỉnh mà không lập bảng kê đính kèm các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh khi kết thúc chương trình chiết khấu thương mại là không đúng quy định.

若越南苹果有限公司卖货、提供服务采取回扣形式,公司要按照39/2014/TT-BTC号通知附带颁行的2.5款附录4的基准来开发票。若公司提议结束贸易活动时只开发票但不附带需要调整单号、金额、税额的明细是不按照规定。

The circumstance that Apple Vietnam Limited Company selling goods, providing services applying the commercial rebate then Company should have to make invoice as guidance at Clause 2.5 Appendix 4 promulgated according to Circular No. 39/2014/TT-BTC. In circumstance that Company requires just make the Invoice adjustment without making the list attached with number of invoices, amount of money, amount of tax need to be adjusted when the commercial rebate program ended is not proper to regulation.

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG/增值税/VAT

1. Ngày 26tháng 06năm 2017 Tổng cục thuếban hành Công văn số 2782/TCT-CS hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT với vé cước phí đường bộ. Theo đó:

2017年06月26日税务总局签发2782/TCT-CS号公文,指导申报交通费增值税政策,具体如下:

On June26, 2017, the General Department of Taxation issued Dispatch No. 1636 / TCT-KK and 1637 / TCT-KK guiding the VAT policy for goods and services purchased on deferred or installment payments , accordingly:

Trước 01/01/2017: Trường hợp, công trình đường bộ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thu vé cước phí đường bộ theo quy định của pháp luật vềphí và lệ phí thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT. Trường hợp, công trình đường bộ được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước mà do tổ chức, cá nhân quản lý khai thác thu vé cước phí đường bộ, nếu vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuếGTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng đường bộ nêu trên được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuếGTGT đầu vào theo quy định.

2017年01月01日之前:若道路工程使用国家资金,并国家按照法律规定收路费,此费用没有增值税。若道路工程不使用国家资金,使用组织资金、由个人管理收路费,若该组织按照规定发行发票,发票上的金额已含增值税,使用道路的单位按照发票上的金额申报和抵扣增值税

Before 01/01/2017: In circumstance that the road constructions are invested by the State budget capital resources collecting fares of road fees according to regulation of the law on fees and charges of the non-VAT bearers

. In circumstance that the road constructions are invested  not by the State budget capital resources but by organizations, empower to individuals managing exploiting and collecting fares of road fees, if the fares of road fees are informed to issue as Invoice accordingly written price as price included VAT then the above mentioned road using traders will be allowed to base on fares of road fees to declare, deduct the input VAT accordingly.

Từ 01/01/2017: theo quy định tại Luật phí và lệ phí thì phí sử dụng đường bộ chuyển sang thực hiện theo cơ chếgiá (do nhà nước định giá) nên theo Luật thuếGTGT thì giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc đối tượng chịu thuếGTGT. Do đó, vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuếGTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng đường bộ được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuếGTGT đầu vào theo quy định.

从2017年01月01日:按照使用道路的规定,使用道路的费用按照价格机制(由国家定价)所以按照增值税法路费属于应缴增值税对象。因此按照规定增值税发票上的金额已含增值税,

     按照发票上的金额申报和抵扣增值税

From 01/01/2017: according to regulation of Law on fees and charge, the road using fees are transferred into implementing as price mechanism (valuated by the State); therefore, according to VAT law, the road using service fees belong to VAT bearers. Therefore, fares of road fees are informed to issue as Invoice accordingly written price as price included VAT then the road using traders are allowed to base on fares of road fees to declare, deduct the input VAT accordingly.

2. Ngày 26tháng 06năm 2017 Tổng cục thuếban hành Công văn số 2810/TCT-CS hướng dẫn vềthuếGTGT đối với hàng hóa dùng để tài trợ. Theo đó:

2017年06月26日税务总局签发2810/TCT-CS号公文,指导捐助货品的增值税政策,具体如下:

On June26, 2017, the General Department of Taxation issued Dispatch No. 1636 / TCT-KK and 1637 / TCT-KK guiding the VAT policy for goods and services purchased on deferred or installment payments , accordingly:

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh các khoản chi phí tài trợ bằng hiện vật là sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất hoặc mua ngoài thì doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn và kê khai thuếGTGT đầu ra theo giá tính thuếGTGT của sản phẩm, hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động tài trợ. Doanh nghiệp được khấu trừ thuếGTGT đầu vào của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có liên quan đến các khoản chi tài trợ này.

若企业的捐助费用是企业自己生产的产品、货品,企业进行开增值税发票并按照类似产品或者发生捐助活动之日申报销项增值税。企业可以抵扣跟捐助费用有关的产品、货品进项增值税

In circumstance that the Enterprise arising expenses sponsore theitems as products, goods produced by the Enterprise or purchased then the Enterprise makes Invoice and declares the input VAT according to VAT price of the same or equivalent kind of products, goods at the time arising sponsor activities. The Enterprise is deducted  VAT of products, goods, services regarding expenses of this sponsor.

 3. Ngày 05tháng 06năm 2017 Cục thuếthành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 6309/CT-TT&HT hướng dẫn vềchính sách thuếGTGT đối với hoạt động thi công hệ thống cấp điện, cấp nước, cấp khí thuộc dự án cải tạo nhà kho cho doanh nghiệp chếxuất. Theo đó:

2017年06月05日海防税务局签发6309/CT-TT&HT号公文,指导属于保税企业仓库的改造仓库项目配电系统、供水系统、供气系统施工安装活动的增值税政策,具体如下:

On June26, 2017, the General Department of Taxation issued Dispatch No. 1636 / TCT-KK and 1637 / TCT-KK guiding the VAT policy for goods and services purchased on deferred or installment payments , accordingly:

Trường hợp Công ty cung cấp hoạt động thi công hệ thống cấp điện, cấp nước, cấp khí thuộc dự án cải tạo nhà kho cho doanh nghiệp chếxuất thì:

- Doanh thu cung cấp hoạt động này của Công ty được áp dụng thuếsuất thuếGTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện vềhợp đồng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các chứng từ khác theo quy định của pháp luật vềthanh toán không dùng tiền mặt.

- Công ty được kê khai, khấu trừ thuếGTGT của hàng hóa, vật tư, chi phí đầu vào phục vụ cho việc thi công hoạt động này nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

若公司给报税企业安装供电、供水、供气系统属于报税企业改造仓库的项目:

-          该施工活动的营收可采用0%税率若满足合同的条件、通过银行付款或者其他法律规定

-          公司可以申报和抵扣服务施工的建材增值税若满足2013年12月31日财务部签发219/2013/TT-BTC号通告第14条和2015年02月27日财务部签发26/2015/TT-BTC号通告第一条第10款

In circumstance that Company provides construction activities of electrical supply system, water supply, air supply of the Project of Warehouse renovation for processing Enterprises then:

- The Company’s income from providing these activities is applied VAT rate 0% if satisfying conditions for contracts, payment documents through the Bank or other documents according to regulation of the law on non-cash payment.

- The Company is allowed to declare, deduct VAT of goods, materials, input expenses for implementing these activities if satisfying conditions defined at Article 14 of Circular No. 219/2013/TT-BTC dated 31/12/2013 by the Ministry of Finance and Clause 10 of Article 1 of Circular No. 26/2015/TT-BTC dated 27/02/2015 by the Ministry of Finance.

 4. Ngày28tháng 06năm 2017 Tổng Cục thuếban hành Công văn số 2872/TCT-CS hướng dẫn vềviệc đăng ký áp dụng phương pháp tính thuếGTGT. Theo đó:

2017年06月28日税务总局签发2872/TCT-CS号公文,指导登记计算增值税方法,具体如下:

On June26, 2017, the General Department of Taxation issued Dispatch No. 1636 / TCT-KK and 1637 / TCT-KK guiding the VAT policy for goods and services purchased on deferred or installment payments , accordingly:

Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuếGTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuếquản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuếvà được cơ quan quản lý thuếtrực tiếp chấp thuận thì doanh nghiệp được áp dụng tính thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ ổn định cho cả năm 2016, 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký cho năm 2017.

若企业成立于2016年,已经向税务机关提交登记计算增值税方法之通知书(06/GTGT样本)自愿按照抵扣方式进行申报增值税并税务机关已经同意,2016年和2017年企业可按照抵扣方式进行申报增值税并不需要再提交06/GTGT样本登记2017年的申报方式

In circumstance that Enterprise established in 2016, submitted Notice of applying VAT calculation method (Form No. 06/GTGT) to the direct tax management agency to register voluntary apply the tax deduction method and is accepted by the direct tax management agency then Enterprise is allowed to apply VAT calculation according to stable deduction method for years 2016, 2017 and does not have to submit Form No. 06/GTGT again to register for year 2017.

5. Ngày28tháng 06năm 2017 Tổng Cục thuếban hành Công văn số 2876/TCT-CS hướng dẫn vềviệc kê khai thuếGTGT đối với các hóa đơn bỏ sót. Theo đó:

2017年06月26日税务总局签发1636/TCT-KK 和1637/TCT-KK号公文,指导买货品延迟付款的增值税政策:

On June26, 2017, the General Department of Taxation issued Dispatch No. 1636 / TCT-KK and 1637 / TCT-KK guiding the VAT policy for goods and services purchased on deferred or installment payments , accordingly:

Trường hợp, người nộp thuếcó một số hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 11, 12/2015 còn sót chưa kê khai, khấu trừ tại Hồ sơ khai thuếGTGT tháng 11, 12/2015 đã nộp cho Cơ quan thuế(theo trình bày tại văn thư của bà Lê Thị Mai do tại thời điểm tháng 11, 12/2015 người nộp thuếchưa nhận được hóa đơn từ người bán/do chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt), Cơ quan thuếđã kiểm tra, thanh tra hồ sơ khai thuếGTGT tháng 11, 12/2015 và xác nhận thực tếdoanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ thuếGTGT đầu vào của những hóa đơn còn sót nêu trên thì người nộp thuếđược kê khai, khấu trừ các hóa đơn GTGT đầu vào còn sót chưa khai.

若申报税的人有2015年11月和12月的增值税发票尚未申报,而且2015年11月和12月的报税单已经交给税务机关(按照黎氏梅女士的文书,2015年11月和12月供应商尚未提供发票因为公司尚未付款),税务机关已经检查2015年11月和12月的增值税申报文档并确认实际上企业尚未申报增值税,缴税人可以补充申报已经缺少的进项增值税

In circumstance that tax payers have some incomeVAT invoices of November, December 2015 remained not yet declared, deducted in VAT declaration Dossier in November, December 2015 that submitted to Tax Agency (as presented in letter of Mrs. Le Thi Mai due to at November, December 2015 tax payers not yet received Invoice from sellers/ due to not have non-cash payment documents), the Tax Agency checked, inspected the VAT declaration Dossier of November, December 2015 and confirmed in fact the Enterprise not yet declared the input VAT deduction of the above mentioned remained Invoices then tax payer is allowed to declare, deduct the input VAT invoices that remained not yet declared.

Thông tin liên hệ

Bản tin thuế tháng 07
Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956
Email: vnaakt@gmail.com

Tin liên quan

Bài viết mới

Bài đọc nhiều

Chia sẻ: 


Tag:
 • ,

 • Bình luận:

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG

  Địa chỉ: Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

  Email: vnaakt@gmail.com

  Hotline: 0982.221.612

  Tổng đài tư vấn 24/7: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956

  © Copyright CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG, 2016

  Thiết kế bởi: Hpsoft.vn